CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Mua hoá đơn lẻ Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3481 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Mua quyển hoá đơn Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3448 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2818 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2830 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Quyết định bán tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2789 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2877 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 12291 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 10248 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 6447 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 6844 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 7622 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5598 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5630 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 8592 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 7271 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 7296 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 4578 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 6312 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5370 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5527 4 Nộp hồ sơ mức 4