CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3520 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3484 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2852 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2858 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2822 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2918 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2202 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 518 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 250 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 416 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đăng ký khi hợp tác xã chia Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 163 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký khi hợp tác xã tách Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 167 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 162 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 173 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 178 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 142 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 147 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 149 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 12327 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 10308 4 Nộp hồ sơ mức 4