Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thành lập hội Huyện Đồng Phú Nội vụ 20 1141 Nộp hồ sơ mức 3
2 Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Đồng Phú Nội vụ 30 1156 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Đồng Phú Nội vụ 20 1059 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đổi tên hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Nội vụ 30 1073 Nộp hồ sơ mức 3
5 Hội tự giải thể Huyện Đồng Phú Nội vụ 20 1097 Nộp hồ sơ mức 3
6 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Đồng Phú Nội vụ 20 1099 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 30 1149 Nộp hồ sơ mức 3
8 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 30 1091 Nộp hồ sơ mức 3
9 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 10 1033 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 30 1091 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 10 1106 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 791 Nộp hồ sơ mức 3
13 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 20 790 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đổi tên quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ 10 809 Nộp hồ sơ mức 3
15 Quỹ tự giải thể Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 834 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Đồng Phú Nội vụ 20 820 Nộp hồ sơ mức 3
17 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Đồng Phú Nội vụ 10 779 Nộp hồ sơ mức 3
18 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ 22 820 Nộp hồ sơ mức 3
19 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 834 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 785 Nộp hồ sơ mức 3