Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 110. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Sở Công thương Thương mại quốc tế 3 15 Nộp hồ sơ mức 4
2 111. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Sở Công thương Thương mại quốc tế 14 18 Nộp hồ sơ mức 4
3 112. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Sở Công thương Thương mại quốc tế 35 13 Nộp hồ sơ mức 4
4 113. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Sở Công thương Thương mại quốc tế 3 12 Nộp hồ sơ mức 4
5 114. Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Sở Công thương Thương mại quốc tế 3 16 Nộp hồ sơ mức 4
6 115. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Sở Công thương Thương mại quốc tế 35 16 Nộp hồ sơ mức 4
7 116. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 7 674 Nộp hồ sơ mức 4
8 117. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 4 275 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND xã An Khương Địa chính 18 6646
10 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tại TTHCC) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 74 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp UBND xã An Khương Địa chính 13 5705
12 14.0. (Có thuế) Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận. Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1626
13 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận(Có thuế) UBND xã An Khương Địa chính 23 6936
14 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND xã An Khương Địa chính 33 5319
15 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 25 1366
16 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 7 1215 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 20 1509
18 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã An Khương Địa chính 28 4306
19 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3 ,4) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã An Khương Địa chính 18 6530
20 17. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 5 1741