Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 867 Nộp hồ sơ mức 3
2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 902 Nộp hồ sơ mức 3
3 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 873 Nộp hồ sơ mức 3
4 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 859 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 913 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 860 Nộp hồ sơ mức 3
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 858 Nộp hồ sơ mức 3
8 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Đồng Phú Nội vụ 15 377 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 10 1736 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 5 1271 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 9 1274 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 30 1159 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 40 1167 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện). Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 15 1091 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 16 1117 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 16 1038 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện). Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 7 1061 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND cấp huyện phê duyệt). Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 20 1230 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 20 1130 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT 10 1183 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4