Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 1 7626 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 15 7893 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 15 9302 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 5 551 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Đồng Phú Hộ tịch 3 7450
6 Đăng ký giám hộ Huyện Đồng Phú Hộ tịch 5 8732 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 2 9353 Nộp hồ sơ mức 3
8 Thay đổi hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch 3 7172 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cải chính hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch 3 7663 Nộp hồ sơ mức 3
10 Bổ sung hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch 1 8535
11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Đồng Phú Hộ tịch 3 4899 Nộp hồ sơ mức 3
12 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 12 6932 Nộp hồ sơ mức 3
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 12 8712 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Đồng Phú Hộ tịch 1 9586 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 5 7706 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Đồng Phú Hộ tịch 5 8728 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 5 7832 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch 5 9119 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch 1 8431 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Đồng Phú Hộ tịch 1 6026