CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 6530 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5572 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5704 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 4744 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 4543 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.006805 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 4897 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 12573 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 10627 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 6659 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 7058 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 7843 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.007262.000.00.00.H10 - Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 6966 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.007286.000.00.00.H10 - Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 6684 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.007287.000.00.00.H10 - Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 7308 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.007266.000.00.00.H10 - Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 6120 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.007285.000.00.00.H10 - Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 7934 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.005125.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Huyện Đồng Phú Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 6909 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 1788 4 Nộp hồ sơ mức 4