Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 24. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 22
2 25. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 18
3 26. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 18
4 27. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 20 18
5 28. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 15 30
6 29. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 21
7 30. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 23
8 31. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ. Đồng Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 45 27