Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 A1. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 20 254 Nộp hồ sơ mức 3
2 A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 12 254 Nộp hồ sơ mức 3
3 A4. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Không Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 7 228 Nộp hồ sơ mức 3
4 B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 5 519 Nộp hồ sơ mức 3
5 37. Cung cấp dữ liệu đất đai. Tổng số ngày xử lý: 1 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 23 105
6 C. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Cấp mới Giấy chứng nhận). Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 30 540
7 C.1. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4). Huyện Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 25 525
8 Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của địa phương (trường hợp Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ) Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 7 511
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3 345 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3 442 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3 422 Nộp hồ sơ mức 3
12 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3 427 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3 428 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3 297 Nộp hồ sơ mức 3
15 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng; Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương (Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu: 07 ngày) Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 7 432
16 Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của địa phương (trường hợp Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ) Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 7 433
17 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 10 410
18 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương (Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương: 07 ngày) Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 7 431
19 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương (Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương: 10 ngày) Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 10 422
20 Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Huyện Đồng Phú Y tế (H) 25 810 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4