Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Bình Long Công thương 7 6375 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Bình Long Công thương 7 6980 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Bình Long Công thương 7 6869 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Bình Long Công thương 10 8324 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Bình Long Công thương 5 2763 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Bình Long Công thương 5 2763 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Bình Long Công thương 10 5950 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Bình Long Công thương 7 6456 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Bình Long Công thương 7 6981 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Bình Long Công thương 10 5504 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thị xã Bình Long Công thương 7 6760 Nộp hồ sơ mức 3
12 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Bình Long Công thương 20 1952 Nộp hồ sơ mức 3
13 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Bình Long Công thương 20 1953 Nộp hồ sơ mức 3
14 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Thị xã Bình Long Công thương 14 1944 Nộp hồ sơ mức 3
15 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thị xã Bình Long Công thương 20 1973 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Thị xã Bình Long MÔI TRƯỜNG (huyện) 10 4712 Nộp hồ sơ mức 3