Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. Thị xã Phước Long Phổ biến giáo dục pháp luật 5 3373
2 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Thị xã Phước Long Phổ biến giáo dục pháp luật 5 2021
3 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Thị xã Phước Long Hòa giải cơ sở 3 3261
4 1. Cấp mới chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an huyện 10 319
5 2. Đổi chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an huyện 10 332
6 3. Cấp lại chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an huyện 10 313
7 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an huyện 5 409 Nộp hồ sơ mức 3
8 2. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an huyện 4 407 Nộp hồ sơ mức 3
9 3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Phước Long Công an huyện 4 413 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Phước Long Công thương 15 954 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Phước Long Công thương 7 834 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Phước Long Công thương 7 940 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 10 4021 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 7 4629 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 7 4610 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 10 6112 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 7 884 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 7 903 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 10 3757 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 15 4352 Nộp hồ sơ mức 3