Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5.QLXD. ( Không qua UBND) .Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Công trình cấp II, III) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 25 227
2 5.HT(không qua UBND). Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Công trình cấp II, III) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 25 214
3 5.QLXD. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Công trình còn lại) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 185
4 5.(Chi cuc). Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Công trình còn lại) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 180
5 5. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 25 207
6 6. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam: Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 174
7 7. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 20 173
8 8. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 10 179 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 10 175 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 159
11 11. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 210 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 141 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 132 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 130 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 15 142 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng 5 190 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 30 271
18 2. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định. Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 30 927 Nộp hồ sơ mức 3
19 3. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 8 599 Nộp hồ sơ mức 3
20 4. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 8 226 Nộp hồ sơ mức 3