CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 29.1 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp(Không thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4543 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 12.2a. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Cấp mới Giấy chứng nhận. Thực hiện tại cấp huyện) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 3781 2
3 34. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Có thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4689 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 34.1 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (Không thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4818 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 35. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cấp mới Giấy chứng nhận). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4700 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 35.1. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4749 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 22.2. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có thay đổi thông tin so với GCN cũ – không thuế). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 2421 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 22.3. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có thay đổi thông tin so với GCN cũ – có thuế). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 2396 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 24.1 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Thẩm quyền Chi nhánh). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4125 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 24.2 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Thẩm quyền Huyện) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 3088 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 35.2.Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4- Có thuế). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 2880 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 34.2. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 1611 3 Nộp hồ sơ mức 3