CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Đồng Tâm Văn hóa thể thao (X) 13213 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Xã Đồng Tâm Văn hóa thể thao (X) 13132 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Xã Đồng Tâm Văn hóa thể thao (X) 15101 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Xã Đồng Tâm Giáo dục - Đào tạo (X) 12585 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Xã Đồng Tâm Giáo dục - Đào tạo (X) 12171 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. Xã Đồng Tâm Giáo dục - Đào tạo (X) 11333 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Xã Đồng Tâm Giáo dục - Đào tạo (X) 11179 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Xã Đồng Tâm Giáo dục - Đào tạo (X) 10299 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 15079 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 14746 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 9533 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 15784 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 12000 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 15608 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 15668 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 16148 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 23766 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 23883 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 23635 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 25841 4 Nộp hồ sơ mức 4