Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 11. Chuyển nhượng dự án đầu tư (dự án HĐ theo GCNDKĐT và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 15 876
2 11. Chuyển nhượng dự án đầu tư (dự án HĐ theo GCNDKĐT và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 45 385
3 13. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 5 1205
4 14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 1213 Nộp hồ sơ mức 3
5 15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 374 Nộp hồ sơ mức 3
6 16.Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 105
7 17. Giãn tiến độ đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 425 Nộp hồ sơ mức 3
8 18.Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 269 Nộp hồ sơ mức 3
9 19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 355
10 20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 8 327 Nộp hồ sơ mức 3
11 25. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 262
12 21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 8 939
13 22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 257
14 23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-272023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 80 Nộp hồ sơ mức 3
15 24. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 87 Nộp hồ sơ mức 4
16 26. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 87
17 25.Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 93
18 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 3 1040 Nộp hồ sơ mức 4
19 20. Đăng ký thành lập mới Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 356 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 50 182