Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 18.Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 268 Nộp hồ sơ mức 3
2 19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 1 355
3 20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 8 325 Nộp hồ sơ mức 3
4 25. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 260
5 21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 8 938
6 22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 255
7 23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-272023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 3 80 Nộp hồ sơ mức 3
8 24. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 86 Nộp hồ sơ mức 4
9 26. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 86
10 25.Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 7 91