Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 15. Giãn tiến độ đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 117 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 16. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 1 82 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 17. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 1 243 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 18. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 5 200 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 19. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 5 189 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 20. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 212 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 21. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 208 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 22. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 180 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 23. Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 15 177 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 24. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 15 234 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4