TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 49408 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 44642 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 41901 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 43344 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 45340 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 47157 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Phường Hưng Long Công an (X) 18494 Một phần
8 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Phường Hưng Long Chứng thực 37791 Một phần
9 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Phường Hưng Long Chứng thực 37968 Một phần
10 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29714 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29997 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28661 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28451 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28866 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28108 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27886 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27864 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23177 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21203 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19661 Toàn trình Nộp hồ sơ