TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 49419 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 44663 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 41919 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 43360 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 45354 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 47175 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Đức Liễu Công an (X) 18508 Một phần
8 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Đức Liễu Chứng thực 37798 Một phần
9 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Đức Liễu Chứng thực 37979 Một phần
10 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29725 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30008 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28673 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28467 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28879 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28127 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27904 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27872 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23190 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21214 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19673 Toàn trình Nộp hồ sơ