TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 4707 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5480 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5699 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5579 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5871 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5696 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5604 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5638 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5486 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5716 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5697 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5739 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 5696 Toàn trình Nộp hồ sơ