Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 360
2 Đăng ký giám hộ cử Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 5 222
3 Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 3 350
4 Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 3 230
5 Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 256
6 Xác định lại dân tộc Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 3 245
7 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 12 367
8 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 361
9 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 5 276
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 5 280
11 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 5 297
12 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 5 287
13 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 30 154
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 163
15 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 173
16 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 169
17 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 158
18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 153
19 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 157
20 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 166