Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 35 3635 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 3762 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 5166
4 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 3527
5 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 15 5485
6 Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 15 40
7 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4048
8 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4666
9 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Bù Đăng Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 3957
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 500 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 4697 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3 4016 Nộp hồ sơ mức 3
13 Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 30 697 Nộp hồ sơ mức 3
14 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3 4513 Nộp hồ sơ mức 3
15 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 30 727 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 5267 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 5137 Nộp hồ sơ mức 3
18 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 30 705 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 7598 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 30 714 Nộp hồ sơ mức 3