CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã An Khương Địa chính (X) 9771 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 20912 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 20932 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 27521 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 27540 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26816 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 29726 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 30282 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26810 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 37. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 27968 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 38. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 27084 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 27541 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 25179 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 23946 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 24055 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 23800 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26096 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã An Khương Giao thông vận tải (X) 21211 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã An Khương Giao thông vận tải (X) 20532 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã An Khương Giao thông vận tải (X) 22311 4 Nộp hồ sơ mức 4