CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Phước An Văn hóa thể thao (X) 11374 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND xã Phước An Văn hóa thể thao (X) 11092 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND xã Phước An Văn hóa thể thao (X) 11142 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Phước An Địa chính (X) 12630 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Phước An Địa chính (X) 11798 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Phước An Địa chính (X) 10797 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Phước An Địa chính (X) 9858 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã Phước An Địa chính (X) 9740 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 12652 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 12227 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 11385 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 11234 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Phước An Giáo dục - Đào tạo (X) 10353 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 12049 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 20713 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 20727 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 27289 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 27322 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 26621 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 29527 4 Nộp hồ sơ mức 4