Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Sở Tư pháp Công chứng 3 192 Nộp hồ sơ mức 3
2 9. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Sở Tư pháp Công chứng 7 493 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 15. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 5 106
4 10. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 5 529 Nộp hồ sơ mức 3
5 16. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 135
6 11. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 5 166 Nộp hồ sơ mức 3
7 12. Cấp lại thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 3 183 Nộp hồ sơ mức 3
8 13. Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng 3 171
9 14. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 135 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 15. Thành lập Văn phòng Công chứng Sở Tư pháp Công chứng 15 685 Nộp hồ sơ mức 3
11 16. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 10 199 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 17. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 7 218 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 18. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Sở Tư pháp Công chứng 0 216 Nộp hồ sơ mức 3
14 19. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Sở Tư pháp Công chứng 7 190
15 20. Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 177 Nộp hồ sơ mức 3
16 21. Hợp nhất Văn phòng Công chứng Sở Tư pháp Công chứng 20 165 Nộp hồ sơ mức 3
17 22. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Công chứng 5 151 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 23. Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 20 145 Nộp hồ sơ mức 3
19 24. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp Công chứng 3 159 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 25. Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng 20 164 Nộp hồ sơ mức 3