CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3.2. (Chia, tách, sáp nhập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp tư thục) Chia, tách, sáp nhập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 418 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 4.2. (Đối với trường hợp tự giải thể) Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 420 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 5.2. (Đối với trường hợp đề nghị chấm dứt) Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 404 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 7.2. (Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài) Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 429 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 7.3. (Đối với doanh nghiệp) Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 439 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 8.2. (Trường hợp chuyển trụ sở chính, phân hiệu...)Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 412 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 8.3. (Trường hợp đổi tên cơ sở hoạt đông giáo dục nghề nghiệp) Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 406 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 8.4. (Trường hợp thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 391 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 12. Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 205 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 13. Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 120 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 14. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 116 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 15. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 123 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 18. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 208 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 19. Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 231 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 20.1 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 234 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 26.1.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 226 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 16. Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 128 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 17.1. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị (Trường hợp thay thế) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 121 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 17.2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị (Trường hợp chấm dứt) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 140 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 20.2. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 243 4 Nộp hồ sơ mức 4