Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 66. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 91 Nộp hồ sơ mức 4
2 67. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 75 Nộp hồ sơ mức 4
3 68. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 78 Nộp hồ sơ mức 4
4 69. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 73 Nộp hồ sơ mức 4
5 70. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 80 Nộp hồ sơ mức 4
6 71. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 76 Nộp hồ sơ mức 4
7 72. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 72 Nộp hồ sơ mức 4
8 73. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 75 Nộp hồ sơ mức 4
9 74. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 74 Nộp hồ sơ mức 4
10 75. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 76 Nộp hồ sơ mức 4
11 76. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 71 Nộp hồ sơ mức 4
12 77. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 79 Nộp hồ sơ mức 4
13 78. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 297 Nộp hồ sơ mức 4
14 79. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 296 Nộp hồ sơ mức 4
15 80. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 337 Nộp hồ sơ mức 4
16 81. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 78 Nộp hồ sơ mức 4
17 82. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 289 Nộp hồ sơ mức 4
18 83. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 441 Nộp hồ sơ mức 4
19 84. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 288 Nộp hồ sơ mức 4
20 85. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 4 283 Nộp hồ sơ mức 4