Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 3425 Nộp hồ sơ mức 3
2 Quyết định bán tài sản công Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 30 181 Nộp hồ sơ mức 3
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 3949 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 30 179 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 4706 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 4602 Nộp hồ sơ mức 3
7 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 30 189 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 6600 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 30 200 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 4484 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 6058 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 1900 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3653 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 2676 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 30 2089 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2944 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 5818 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 2785 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3371
20 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3925