Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 6001
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 5118
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 5243
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 4312
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 2032
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 1817
7 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 5620
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 2061
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 2102
10 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 7871
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 1559
12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 488
13 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 5480 Nộp hồ sơ mức 3
14 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 45 1085
15 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 20 2750
16 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 20 2765
17 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 10 1662
18 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 20 2018
19 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 70 2288
20 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 10 1147