Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 3486
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 5523
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 5192
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 4628
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 4072
6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 2681
7 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 4995
8 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 2050
9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 4932
10 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 2919
11 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 1880
12 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 1593
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 1910
14 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 1909
15 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 2001
16 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 1367
17 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 326
18 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 2 1577
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Phú Riềng Tư pháp 1 1149
20 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 45 769