CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2200 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2237 2
3 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2872 2
4 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2322 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2180 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2215 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2128 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2212 2
9 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2227 2
10 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2156 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2242 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2258 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2397 2
14 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2432 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 825 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 864 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 846 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 810 4 Nộp hồ sơ mức 4