Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 4573 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4484 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 20 72 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 6347 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 20 76 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4358 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 5885 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 1793 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3545 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2570 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 30 1985 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 2825 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 5697 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3 2662 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3265
16 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3818
17 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3434
18 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4159
19 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3363
20 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3095