CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 2987 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3118 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3118 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3089 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3087 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3062 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3102 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3064 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3023 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3146 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3197 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3164 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3121 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3259 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3121 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3176 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 2532 4 Nộp hồ sơ mức 4