Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 272
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 781
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 384
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 504
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 793
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 20 328
7 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 20 218
8 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 20 414
9 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 70 184
10 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường 36 84
11 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 382
12 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 380
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 358
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 338
15 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 362
16 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 340
17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 330
18 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 336
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 339
20 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 324