Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 25 5641
2 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 35 3765 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 3936 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 5290
5 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 3649
6 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 15 5603
7 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4173
8 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4787
9 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4085
10 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4830 Nộp hồ sơ mức 3
11 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 4151 Nộp hồ sơ mức 3
12 Quyết định bán tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 811 Nộp hồ sơ mức 3
13 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 4647 Nộp hồ sơ mức 3
14 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 836 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 5404 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5258 Nộp hồ sơ mức 3
17 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 834 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 7817 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 834 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5152 Nộp hồ sơ mức 3