Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 3778 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 4505 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3893
4 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 2590 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 3813
6 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 2990
7 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 2531
8 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4101
9 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 2765 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5639 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4293 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4435 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4643
14 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3046
15 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3766
16 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3205
17 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3378
18 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3310
19 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3428
20 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 2280