CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3158 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3184 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3213 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3084 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3193 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Đồng Phú Công an (H) 3269 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 6. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Đồng Phú Công an (H) 3275 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 7. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Đồng Phú Công an (H) 3307 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Đồng Phú Công thương 2902 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Đồng Phú Công thương 2871 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Đồng Phú Công thương 2878 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Đồng Phú Công thương 2936 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2127 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2274 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2200 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2237 2
17 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2872 2
18 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2322 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2180 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2215 4 Nộp hồ sơ mức 4