CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 6454 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 6852 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 7631 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5606 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5642 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 8600 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 7288 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 7306 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4585 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 6320 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5374 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5532 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4577 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4373 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4721 4 Nộp hồ sơ mức 4