CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 6443 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 6843 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 7617 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5594 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5622 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 8588 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 7266 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 7291 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4576 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 6308 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5364 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5522 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4570 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4369 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4718 4 Nộp hồ sơ mức 4