CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 50.2. Cung cấp dữ liệu đất đai (Phức tạp) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2084 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 49.1. (Chỉnh lý trang 4, không thuế) Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 1799 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 49.2. (Chỉnh lý trang 4, có thuế) Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2602 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 49.4. (Cấp mới GCN, có thuế) Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 792 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 49.3. (Cấp mới GCN, không thuế) Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2850 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 48.3. Cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 5448 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 47.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa QSDĐ vào doanh nghiệp CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 4613 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 46.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 4966 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 46.4. (Cấp mới GCN, trên 50 thửa) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2153 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 45.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2048 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 42. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 804 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 41.3. (Văn phòng tỉnh) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 937 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 41.2. (UBND cấp huyện) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2331 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 41.1. (Chi nhánh) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 3200 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 40.1. (Chỉnh lý trang 4) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2107 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 40.2. (Cấp mới GCN) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 2090 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 39.1. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Không thay đổi ranh giới, diện tích) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 3673 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 39.3. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Thay đổi ranh giới, diện tích từ 10 đến 50 thửa) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 4606 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 38.3. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Trên 50 thửa) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 3829 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 38.1. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Dưới 10 thửa) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - QĐ3100 3340 3 Nộp hồ sơ mức 3