Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 3415
2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 3534
3 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 7515 Nộp hồ sơ mức 3
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 5608
5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 8 5522
6 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 22 5593
7 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 9658 Nộp hồ sơ mức 3
8 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 6011 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 11870 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5,5 12846 Nộp hồ sơ mức 3
11 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5 8496
12 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 20 11840
13 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3,5 10271
14 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 11733
15 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 10809
16 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 27783
17 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 12618 Nộp hồ sơ mức 3
18 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 12749 Nộp hồ sơ mức 3
19 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 28 8537 Nộp hồ sơ mức 3