Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 136
2 2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 30 140
3 2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 115
4 3. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 30 99
5 3. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 135
6 4. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư) đối với dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 35 106
7 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 393 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 302 Nộp hồ sơ mức 3
9 4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 133 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 127 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.(Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 132 Nộp hồ sơ mức 3
12 6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của do-anh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)(Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 109 Nộp hồ sơ mức 3
13 6.Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 110 Nộp hồ sơ mức 3
14 7. Đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 176 Nộp hồ sơ mức 3
15 7. Đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271887: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 121 Nộp hồ sơ mức 3
16 8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 133 Nộp hồ sơ mức 3
17 9.Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 128 Nộp hồ sơ mức 3
18 10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 122 Nộp hồ sơ mức 3
19 10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Trường hợp thay đổi vốn điều lệ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 125 Nộp hồ sơ mức 3
20 10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271890 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 108 Nộp hồ sơ mức 3