Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 33.Đăng ký biến động QSDĐ, quyền SHTS gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa QSDĐ vào doanh nghiệp (Cấp mới). CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 15 820
2 33.1 Đăng ký biến động QSDĐ, quyền SHTS gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, KN, TC về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, TS gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, TS gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa QSDĐ vào doanh nghiệp (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 12 779
3 34. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Có thuế) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 15 790 Nộp hồ sơ mức 3
4 34.1 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.(Không Thuế) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 10 794 Nộp hồ sơ mức 3
5 35. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cấp mới Giấy chứng nhận). CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 10 750
6 34.3. (theo Quyết định 1632) Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (có thay đổi thông tin so với GCN cũ – Có thuế) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 25 160
7 34.3. (Theo QĐ 1632) Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (có thay đổi thông tin so với GCN cũ – Không thuế). Tổng số ngà xử lý: 20 ngày CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 20 163
8 35.3.Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cấp mới GCN- Có thuế). CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 15 241
9 35.1. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4). CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 7 803
10 35.2.Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4- Có thuế). CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 12 247
11 A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 15 808 Nộp hồ sơ mức 3
12 A1. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 20 469 Nộp hồ sơ mức 3
13 A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 12 457 Nộp hồ sơ mức 3
14 A4. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Không Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 7 446 Nộp hồ sơ mức 3
15 B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 5 794 Nộp hồ sơ mức 3
16 37. Cung cấp dữ liệu đất đai. Tổng số ngày xử lý: 1 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 1 264 Nộp hồ sơ mức 3
17 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú CNVP ĐK Đất đai 2020 1 282