Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 7 496 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 2 1338 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 2 137 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 2 125 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị;công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Xây dựng - BQLKKT 2 151 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 9 205 Nộp hồ sơ mức 3
7 2. Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế. Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 15 69 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thẩm định). Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 846 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 9 217 Nộp hồ sơ mức 3
10 2. Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 10 7 Nộp hồ sơ mức 3
11 3.1. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. (nộp lần đầu) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 10 59 Nộp hồ sơ mức 3
12 3.2. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. (nộp hồ sơ khắc phục) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 5 68 Nộp hồ sơ mức 3
13 4. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 5 68 Nộp hồ sơ mức 3
14 5. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện). Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 5 9 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 7 228 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 2. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 7 261 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4