TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19502 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Hưng Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20040 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Phường Hưng Long Chứng thực 37143 Một phần
4 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Phường Hưng Long Giáo dục - Đào tạo (X) 23480 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Phường Hưng Long Giáo dục - Đào tạo (X) 21733 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND Phường Hưng Long Giáo dục - Đào tạo (X) 21021 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND Phường Hưng Long Giáo dục - Đào tạo (X) 20362 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Phường Hưng Long Giáo dục - Đào tạo (X) 19780 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Phường Hưng Long Nông nghiệp và PTNT (X) 25851 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Hưng Long Nông nghiệp và PTNT (X) 24877 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Phường Hưng Long Nông nghiệp và PTNT (X) 24265 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường Hưng Long Nông nghiệp và PTNT (X) 23671 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23855 Một phần
14 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 22990 Một phần
15 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23647 Một phần
16 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23204 Một phần
17 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23232 Một phần
18 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 26472 Một phần
19 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 24462 Một phần
20 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Phường Hưng Long Quân sự (X) 23977 Một phần