THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Xã Bù Nho Văn hóa thể thao (X) 18720 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Xã Bù Nho Giáo dục - Đào tạo (X) 21979 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND Xã Bù Nho Giáo dục - Đào tạo (X) 19728 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND Xã Bù Nho Giáo dục - Đào tạo (X) 19006 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Bù Nho Công thương (X) 19769 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 47047 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 40594 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 42021 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 43959 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 45826 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 32849 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 39449 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 38396 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 41644 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 43021 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 38487 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 37542 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Bù Nho Lao động - TBXH (X) 33404 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Bù Nho Đất đai (X) 35464 Một phần
20 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Bù Nho Đất đai (X) 46084 Một phần