TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19516 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20055 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Đức Liễu Chứng thực 37154 Một phần
4 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 23498 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 21751 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 21033 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 20374 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001810.000.00.00.H10 - 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 19795 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Đức Liễu Nông nghiệp và PTNT (X) 25866 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đức Liễu Nông nghiệp và PTNT (X) 24900 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đức Liễu Nông nghiệp và PTNT (X) 24284 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Đức Liễu Nông nghiệp và PTNT (X) 23689 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 23865 Một phần
14 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 23004 Một phần
15 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 23660 Một phần
16 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 23215 Một phần
17 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 23244 Một phần
18 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 26485 Một phần
19 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 24472 Một phần
20 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND xã Đức Liễu Quân sự (X) 23991 Một phần