Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 35. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Cấp mới Giấy chứng nhận). Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 30 414
2 35.1. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4). Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 25 402
3 36. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Có thuế) Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 15 440
4 36.1 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.(Không Thuế) Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 10 449
5 37. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cấp mới Giấy chứng nhận). Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 10 403
6 37.1. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4). Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 7 446
7 A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 15 450 Nộp hồ sơ mức 3
8 A1. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 20 117
9 A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 12 126
10 A4. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Không Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 7 117
11 B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huyện Hớn Quản CNVP ĐK Đất Đai (Huyện 2020) 5 312