Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 2 160
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 148
3 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Bù Đăng Tư pháp - Cấp huyện 1 81
4 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 3 149
5 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 8 159
6 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 157
7 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 3 152
8 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 5 152
9 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 5 157
10 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 154
11 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 5 157
12 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 154
13 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 7 159
14 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 7 162
15 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 166
16 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 5 157
17 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 2 153
18 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 152
19 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 10 154
20 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Huyện Bù Đăng Lao động - Thương binh - Xã hội (2017- Huyện) 20 154