Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3339
2 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3277
3 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3387
4 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 2242
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 1691 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3454 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2470 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 3277
9 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 2369
10 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 2156
11 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 2086
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 1257
13 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 30 1895
14 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 7 2622 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký tổ chức lễ hội. Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 10 168
16 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 10 2947
17 2. Thông báo tổ chức lễ hội. Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 10 155 Nộp hồ sơ mức 3
18 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 5 1708
19 3. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm. Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 3,5 149
20 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Huyện Bù Đăng Văn hóa Thông tin 5 2147