CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã An Khương Giao thông vận tải (X) 21306 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã An Khương Giao thông vận tải (X) 21318 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23597 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23112 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22788 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22685 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22606 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22432 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 22114 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21320 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17803 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15965 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 14684 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 14579 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 14286 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 14557 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND xã An Khương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 14278 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND xã An Khương Xây dựng chính quyền 16018 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 15756 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 15857 4 Nộp hồ sơ mức 4