TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 43346 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 45341 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 47157 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 18495 Một phần
5 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Minh Tâm Chứng thực 37791 Một phần
6 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Minh Tâm Chứng thực 37968 Một phần
7 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29714 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29997 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28661 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28451 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28866 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28108 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27887 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27865 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23177 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21203 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19661 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19502 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Minh Tâm Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20040 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Minh Tâm Chứng thực 37144 Một phần