Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3 ,4) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 18 6928
2 Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. UBND xã Tân Hưng Địa chính (X) 7 5196
3 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 1 13561 Nộp hồ sơ mức 3
4 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 1 17434 Nộp hồ sơ mức 3
5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 4 16877
6 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 12 2595 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 10 8941 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 5 2527 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 10 8955 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 12 2489 Nộp hồ sơ mức 3
11 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 15 19451
12 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 3 17743 Nộp hồ sơ mức 3
13 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 10 17150 Nộp hồ sơ mức 3
14 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 4,5 8054 Nộp hồ sơ mức 3
15 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 4,5 7967 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 7 7775 Nộp hồ sơ mức 3
17 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 2 14004 Nộp hồ sơ mức 3
18 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 4 15655 Nộp hồ sơ mức 3
19 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 1 7758
20 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH 3 7626 Nộp hồ sơ mức 3