CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 26703 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 37. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 27894 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 38. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 27023 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 27436 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 12131 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 15736 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 15839 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 16275 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 40. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 15190 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 28. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 14876 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 6. Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 9628 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 15939 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 23876 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 23980 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 23733 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 26007 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 34005 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 36457 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 37816 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 27103 4 Nộp hồ sơ mức 4