Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3 ,4) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 18 7006
2 Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 7 5268
3 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 1 13938 Nộp hồ sơ mức 3
4 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 1 17778 Nộp hồ sơ mức 3
5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 4 17205
6 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 12 2831 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 10 9251 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 5 2785 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 10 9243 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 12 2736 Nộp hồ sơ mức 3
11 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 15 19692
12 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 3 17945 Nộp hồ sơ mức 3
13 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 10 17347 Nộp hồ sơ mức 3
14 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 4,5 8239 Nộp hồ sơ mức 3
15 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 4,5 8169 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 7 7968 Nộp hồ sơ mức 3
17 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 2 14219 Nộp hồ sơ mức 3
18 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 4 15882 Nộp hồ sơ mức 3
19 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 1 7938
20 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 3 7832 Nộp hồ sơ mức 3