Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3688 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 2708 Nộp hồ sơ mức 3
3 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 30 2121 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2978 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 5856 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 2819 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3410
8 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3946
9 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3552
10 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 4284
11 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3479
12 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3218
13 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 3611
14 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2 4840
15 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2462
16 Mua quyển hoá đơn Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 1192 Nộp hồ sơ mức 3
17 Mua hoá đơn lẻ Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3 1211 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 3495
19 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2572
20 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5 2365