Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4551 Nộp hồ sơ mức 4
2 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4698
3 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 5118
4 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4669
5 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 5499
6 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4630
7 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4437
8 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4743
9 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 6058
10 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5 3565
11 Mua quyển hoá đơn Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 3 2414 Nộp hồ sơ mức 3
12 Mua hoá đơn lẻ Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 3 2426 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4640 Nộp hồ sơ mức 4
14 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 3693 Nộp hồ sơ mức 4
15 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5 3554
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 3454 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5 2609
18 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4535
19 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5 5478
20 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2 4179