Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 6.7T Thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 71
2 D15. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 25 67
3 9T. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 76
4 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 12
5 9. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 96
6 10. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 127
7 7.1T - (Không in GCN QSDĐ)- Đăng ký biến động QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào DNTN Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 79
8 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 0 10
9 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 9
10 12. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 79
11 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 7
12 26. Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển QSDĐ của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 0
13 13. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 70 78
14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 11
15 14.1(Có in giấy) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 71
16 6.8 Thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 18 70
17 7.2T - ( CÓ IN GCN QSDĐ)- ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QSDĐ, QSH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI; XỬ LÝ NỢ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, GÓP VỐN; KÊ BIÊN, ĐẤU GIÁ QSDĐ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN; CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP TỔ CHỨC; THỎA THUẬN HỢP NHẤT HOẶC PHÂN CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CỦA VỢ VÀ CHỒNG, CỦA NHÓM NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT; CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀO DNTN Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 58
18 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 12
19 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 146
20 14.2(không in giấy) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 0