Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 6811 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 2409 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4164 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3211 Nộp hồ sơ mức 3
5 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 30 2620 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 3474 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 6359 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 3319 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3692
10 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4192
11 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3787
12 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 4533
13 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3709
14 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3477
15 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3852
16 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 5100
17 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 2689
18 Mua quyển hoá đơn Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 1443 Nộp hồ sơ mức 3
19 Mua hoá đơn lẻ Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3 1476 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 3740