CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2127 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2207 2
3 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2223 2
4 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2148 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2237 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2254 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2379 2
8 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2420 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3102 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Giải thể trường tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3214 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3177 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3102 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3224 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3129 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3063 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3190 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3149 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3151 2
19 17. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3196 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3130 4 Nộp hồ sơ mức 4