Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 37. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi Trường Đất đai (STNMT) 5 166
2 38. Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi Trường Đất đai (STNMT) 10 271
3 1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (STNMT) 2 300 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (STNMT) 15 173
5 1.1 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 25 292 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.2 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 10 223
7 2.1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 539
8 2.2 Phê duyệt sau thẩm định báo cáo đánh giá môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 9 271
9 3.1 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 238
10 3.2 Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 9 233
11 4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 7 269 Nộp hồ sơ mức 3
12 5. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH). Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 443 Nộp hồ sơ mức 3
13 6.1 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn kiểm tra) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 172
14 6.2 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn xác nhận) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 4 244
15 10 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường: 15 ngày Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 86
16 7.1 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn kiểm tra) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 10 149
17 11 .1Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 17 ngày (Giai đoạn trước vận hành ) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 17 0
18 11.2 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường(Giai đoạn vận hành) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 17 0
19 7.2 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn xác nhận) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 10 109 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 8. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 135 Nộp hồ sơ mức 3